home Voor auteurs

Richtlijnen voor auteurs

Hieronder kunnen potentiële auteurs een samenvatting van onze richtlijnen vinden.

 

Soorten artikelen

TPO onderscheidt verschillende soorten artikelen. Een onderzoeksverslag moet aan andere eisen voldoen dan een praktisch artikel, en vanzelfsprekend is een commentaar iets anders dan een casus.
Voor de onderzoeksverslagen hanteren we internationale richtlijnen zoals de CONSORT-richtlijnen voor randomised controlled trials en de STARD-richtlijnen voor diagnostisch onderzoek.
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering past niet altijd in het vaste stramien van een onderzoeksartikel (Inleiding, Methoden, Resultaten en Beschouwing). Voor dit soort implementatieartikelen bestaat een apart stramien. In TPO 2007;2:154-7 vindt u een voorbeeld van zo'n artikel.

 infectiepreventie.
Commentaren horen gefundeerd maar scherp en puntig te zijn. Een commentaar dat niets beweert, is vlees noch vis.
Artikelen in de rubriek Discussie zijn kort, maar wat langer dan een commentaar. Het gaat vooral om actuele onderwerpen waarover veel verschil van mening is. Ook voor nascholingsartikelen en beschouwingen vindt u in de richtlijnen uitgebreide aanwijzingen.
We publiceren met enige regelmaat artikelen die eerder in andere tijdschriften verschenen zijn. Als u een dergelijk artikel wilt indienen is het verstandig daarover van tevoren te overleggen met de redactie (tpo@nhg.org).
Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 350 woorden. We houden ons het recht voor om langere brieven zonder overleg in te korten tot de essentie. Ingezonden brieven moeten binnen redelijke termijn ingestuurd worden.

 

Stijl

Wetenschappelijk en onderbouwd betekent niet dat een artikel saai en onleesbaar moet worden. Een artikel is vaak onleesbaar door het gebruik van passieve vormen, personificaties en ander afstandelijk taalgebruik. Er is vaak niets tegen het schrijven in de ik- of wij-vorm.
De rest van onze formele wensen (tabellen, figuren, literatuurverwijzingen) vindt u op de website.

 

Inzenden

We accepteren alleen nog maar elektronische versies per e-mail. Stuur uw bijdrage dus naar tpo@nhg.org en stuur ook een elektronische brief mee waarin u uitlegt dat alle auteurs de versie hebben bekeken en dat uw bijdrage nog niet elders is gepubliceerd.
Ook ingezonden brieven kunt u per e-mail aanbieden.

 

Beoordeling

De redactiecommissie en externe adviseurs beoordelen de artikelen. De redactiecommissie van TPO is onafhankelijk van het NHG en beoordeelt artikelen uitsluitend op nieuwswaarde en wetenschappelijke houdbaarheid.


Hieronder beschrijven we eerst onze eisen per soort artikel en daarna sommen we de eisen voor allerlei onderdelen van een manuscript op. Tot slot vermelden we de manier waarop u een manuscript kunt aanbieden en onze werkwijze om dat manuscript te beoordelen.

 

Richtlijnen voor specifieke categorieën manuscripten

Tijdschrift voor praktijkondersteuning onderscheidt de volgende categorieën artikelen:

 • - onderzoeksverslag;
 • - literatuuroverzicht;
 • - wetenschappelijke beschouwing;
 • - commentaar;
 • - nascholingsartikel;
 • - implementatieartikel;
 • - discussie.

 

Onderzoeksverslag

Voor randomised controlled trials hanteren we de CONSORT-richtlijnen (http://www.consort-statement.org/) en voor diagnostisch onderzoek de STARD-richtlijnen (idem). We raden auteurs van dergelijke artikelen dringend aan zich hier aan te houden met name voor de structuur van het verhaal. Voor andere onderzoeken gelden de volgende richtlijnen.

De tekst van artikelen over onderzoek wordt onderverdeeld in vier paragrafen, met de koppen Inleiding, Methoden, Resultaten, en Beschouwing (de zogenaamde IMReB?structuur). In lange artikelen kunnen onderkopjes worden gebruikt. Lever ook een ‘Wat is bekend? Wat is nieuw?'-kadertekst aan. De bedoeling van een onderzoeksverslag is dat praktijkondersteuners het lezen. Probeer dus soepel te schrijven: vermijd bijvoorbeeld het onnodige gebruik van passieve werkwoordsvormen. Er is vaak niets tegen het gebruik van ‘ik' of ‘wij'. Maximaal aantal woorden (exclusief tabellen, samenvatting en referenties) is 2400. Beperk het aantal referenties tot 10-15 (behalve bij literatuuronderzoek).

Inleiding Beschrijf het doel van het artikel. Geef een samenvatting van de aanleiding en de uitgangspunten bij het onderzoek, en ga daarbij zo nodig in op de relevantie van de probleemstelling. Beperk de verwijzingen tot het strikt noodzakelijke, en geef geen uitvoerig overzicht van het onderwerp. Meestal is een A4 met anderhalve interlinie meer dan voldoende en vaak kan het nog korter. Vermeld geen gegevens of conclusies uit het onderzoek waarover wordt bericht. Besluit de Inleiding met een of meer expliciete vraagstellingen.

Methoden Beschrijf de omstandigheden van het onderzoek (plaats, deelnemers). Beschrijf duidelijk hoe de onderzoeksgroepen werden samengesteld (in? en uitsluitingscriteria, wijze van randomiseren en blinderen). Beschrijf en verantwoord de methoden, apparatuur (naam en adres van de fabrikant tussen haakjes) en werkwijzen zo gedetailleerd dat andere onderzoekers in staat zijn het onderzoek te reproduceren. Geef verwijzingen voor algemeen geaccepteerde methoden; geef tevens een korte beschrijving van methoden die niet algemeen bekend zijn. Vermeld gebruikte medicamenten en chemicaliën, inclusief de generieke naam, de dosering en de toedieningsvorm.

Vermeld de toegepaste statistische analysetechnieken en de computerprogramma's die daarvoor zijn gebruikt.

Resultaten Beschrijf de resultaten in een logische volgorde in tekst, tabellen en figuren. Vermeld daarbij het aantal waarnemingen, de mislukte waarnemingen (zoals uitvallers bij een clinical trial) en eventuele andere complicaties. Herhaal niet in de tekst alle gegevens uit de tabellen en/of figuren; benadruk alleen de belangrijkste observaties of vat deze samen, zonder interpretaties of conclusies. Beperk het aantal tabellen en figuren tot hetgeen nodig is om de tekst van het artikel toe te lichten en de bewijsvoering te beoordelen. Vermeld gegevens niet tegelijk in een tabel en een grafiek. Hanteer de geëigende statistische maten, zoals het 95%?betrouwbaarheidsinterval. Vermijd oneigenlijk gebruik van statistische termen als ‘normaal', ‘significant' en ‘correlatie'.

Indien zeer uitgebreide tabellen mogelijk nodig zijn, kunnen die soms op de website geplaatst worden. Geef zelf aan of dat een mogelijk alternatief is.

Beschouwing Een gedetailleerde samenvatting van het voorafgaande is niet nodig. Begin de Beschouwing altijd met het beantwoorden van de vraagstelling(en) van het onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in de Inleiding. Bespreek daarna de beperkingen van het onderzoek. Behandel vervolgens de consequenties van de uitkomsten tegen de achtergrond van deze beperkingen en de uitkomsten van eerder onderzoek. Vermijd uitspraken en conclusies die niet volledig door de uitkomsten worden ondersteund. Verwijs niet naar onderzoek dat nog niet is voltooid. Formuleer nieuwe hypothesen als dat gerechtvaardigd is, en benoem ze in dat geval duidelijk als zodanig. Besluit de Beschouwing desgewenst met aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek, maar leg uzelf daarbij beperkingen op. De obligate slotzin ‘dat verder onderzoek nodig is' wordt door ons altijd geschrapt.

 

Onderzoeksverslag kwalitatief onderzoek

Voor rapportage van kwalitatief onderzoek hanteren wij de criteria zoals beschreven door de BMJ (http://bmj.bmjjournals.com/advice/checklists.shtml). De tekst van artikelen over kwalitatief onderzoek volgt net als artikelen over kwantitatief onderzoek de IMReB?structuur. In lange artikelen kunnen onderkopjes worden gebruikt. Lever ook een ‘Wat is bekend? Wat is nieuw?'-kadertekst aan. De bedoeling van een onderzoeksverslag is dat praktijkondersteuners het lezen. Probeer dus soepel te schrijven: vermijd bijvoorbeeld het onnodig gebruik van passieve werkwoordsvormen. Er is vaak niets tegen het gebruik van ‘ik' of ‘wij'. Maximaal aantal woorden (exclusief tabellen, samenvatting en referenties) is 2400. Beperk het aantal referenties tot 25-30 (behalve bij literatuuronderzoek).

Inleiding Beschrijf hier de relevantie van het onderzoek en de reden waarom u voor kwalitatief onderzoek kiest. Evenals bij kwantitatief onderzoek is het formuleren van de onderzoeksvraag essentieel. Het zal duidelijk moeten zijn dat kwalitatief onderzoek de meest geschikte methode is voor de beantwoording van deze vraag. Beschrijf ook in de Inleiding de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. Daarnaast is het belangrijk het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan de onderzoeksvraag te beschrijven.

Methoden Beschrijf duidelijk hoe de deelnemers aan het onderzoek geselecteerd zijn en waarom voor die selectiemethode is gekozen. Waar in kwantitatief onderzoek gestreefd wordt naar selectie van onderzoeksobjecten door toeval (random sampling), vindt bij kwalitatief onderzoek selectie meestal doelgericht plaats (purposive sampling). Daarbij streeft men soms naar een zo groot mogelijke verscheidenheid en soms naar een meer homogene onderzoeksgroep. De wijze van selecteren van deelnemers en de redenen daarvoor dient u duidelijk te beschrijven. Geef daarnaast aan hoeveel deelnemers voor uw onderzoek nodig zijn en of saturatie het uiteindelijke aantal medebepaald heeft. Het moet uit de beschrijving duidelijk zijn dat de gekozen methode van sampling gerechtvaardigd is door de keuze van de onderzoeksvraag.

Beschrijf nauwkeurig hoe de data verzameld zijn (via focusgroepen, diepte-interviews, participerende observatie of andere kwalitatieve onderzoeksmethoden), hoe de data opgeslagen zijn (controleerbaarheid) en of de data (aantekeningen, transcripten, opnames) onafhankelijk kunnen worden ingezien door derden.

Beschrijf de analyse van de data helder. Geef ook aan of het proces van dataverzameling en analyse cyclisch is verlopen en of het proces betrouwbaar is verlopen, bijvoorbeeld doordat 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar thema's en begrippen uit de data hebben gehaald. Beschrijf of de resultaten ter beoordeling zijn voorgelegd aan de deelnemers (member check) en of u verschillende methodes heeft gebruikt voor het verzamelen van data (triangulatie).

Resultaten Beschrijf uw bevindingen helder, duidelijk en systematisch. Citaten zijn illustratief als ondersteuning van wat u rapporteert. Maak duidelijk hoe en waarom de gepresenteerde citaten geselecteerd zijn uit de originele data en geef eventueel kenmerken van de respondent. Beschrijf ook observaties die eventueel in tegenspraak zijn met de analyse of observaties die de analyse hebben beïnvloed.

Beschouwing Begin met het beantwoorden van uw vraagstelling. Bespreek uw resultaten in het licht van eerder verricht wetenschappelijk onderzoek en bespreek argumenten voor en tegen de gevonden resultaten. Geef aan wat het vervolg moet zijn op uw onderzoek of wat de consequenties zijn voor de dagelijkse praktijk.

 

Literatuuroverzicht

Ook bij een literatuuroverzicht wordt de IMReB-structuur gehanteerd. Het maximaal aantal woorden voor een systematisch literatuuroverzicht is 2400 (exclusief tabellen, samenvatting en referenties).

Inleiding Beschrijf het doel van het artikel. Geef een samenvatting van de aanleiding en de uitgangspunten bij het onderzoek, en ga daarbij zo nodig in op de relevantie van de probleemstelling. Beperk de verwijzingen tot het strikt noodzakelijke, en geef geen uitvoerig overzicht van het onderwerp. Vermeld geen gegevens of conclusies uit het onderzoek waarover wordt bericht. Besluit de Inleiding met een of meer expliciete vraagstellingen.

Methoden Vermeld en verantwoord welke criteria zijn gehanteerd bij het selecteren van de literatuur (geraadpleegde tijdschriften, jaargangen, zoekopdrachten in bibliografische bestanden, zoals Medline en Embase) en bij de keuze van (combinaties van) trefwoorden. TPO hecht aan een zorgvuldige vermelding van zoekacties. Op onze site staan bij ‘Slim zoeken in PubMed' een aantal tips. Vermeld en verantwoord ook de criteria voor het beoordelen van de gevonden artikelen (b.v. Jadad-criteria, criteria van een specifieke Cochrane-reviewgroep, Delphi-lijst etc.).

Resultaten Begin deze paragraaf met een overzicht van de opbrengst van de zoekstrategie, onderscheiden naar aantallen, bron en kwaliteit.

Vaak verdient het aanbeveling de uitkomsten van een literatuuronderzoek niet onder te brengen in slechts één paragraaf; het is dan overzichtelijker om aan elke deelvraagstelling een afzonderlijke resultatensectie te koppelen.

De uitkomsten van het literatuuronderzoek zullen meestal worden samengevat in grote tabellen; deze mogen - in tegenstelling tot de algemene richtlijn - wél voorzien zijn van horizontale en verticale lijnen. Beperk de bespreking van deze tabellen tot algemene observaties en constateringen. Soms is de oplossing van een kleine tabel in druk en een grote op de website een zeer elegante.

Beschouwing Een gedetailleerde samenvatting van het voorafgaande is niet nodig. Begin altijd met het beantwoorden van de vraagstelling(en) van het onderzoek, zoals die zijn geformuleerd in de Inleiding. Bespreek daarna de beperkingen van het onderzoek. Behandel vervolgens de consequenties van de uitkomsten tegen de achtergrond van deze beperkingen en de uitkomsten van eerder onderzoek. Vermijd uitspraken en conclusies die niet volledig door de uitkomsten worden ondersteund. Verwijs niet naar onderzoek dat nog niet is voltooid. Formuleer nieuwe hypothesen als dat gerechtvaardigd is, en benoem ze in dat geval duidelijk als zodanig. Besluit de Beschouwing desgewenst met aanbevelingen voor de praktijk en voor verder onderzoek, maar leg uzelf daarbij beperkingen op. De obligate slotzin ‘dat verder onderzoek nodig is' wordt door ons altijd geschrapt.

 

Wetenschappelijke beschouwing

In een wetenschappelijke beschouwing wordt een probleemstelling, zienswijze of thema belicht via een samenhangende en navolgbare gedachtegang. Het gaat om het analyseren, (her)interpreteren en wegen van visies, theorieën en uitkomsten van eerder onderzoek, het plaatsen van dergelijke gegevens tegenover andere gegevens en zienswijzen, het inpassen van waarden, normen en opvattingen, en uiteindelijk het formuleren van nieuwe inzichten, hypothesen en consequenties voor verder onderzoek en praktijk. De maximale omvang van een dergelijk manuscript is 2000 woorden (exclusief samenvatting en referenties).

In een wetenschappelijke beschouwing staan de belangrijkste kernpunten in een kadertekst. Voor de structurering van dit genre artikelen bestaan geen strakke richtlijnen; wel gelden algemene eisen als helderheid, consistentie, controleerbaarheid, en scheiding van feiten en meningen. Bij het opzetten van een wetenschappelijke beschouwing kan men twee sporen volgen. In het ene geval vormt een probleemstelling het uitgangspunt en werkt men toe naar plausibele zienswijzen. In het andere geval gaat men uit van een zienswijze en onderbouwt men deze vervolgens met argumenten.

 

Commentaar

Een commentaar is een beknopte wetenschappelijke beschouwing met een sterk opiniërende invalshoek. In een commentaar wordt een zienswijze of standpunt kort en bondig verwoord (maximaal 800 woorden, inclusief referenties). Het is niet de bedoeling dat het gehele onderwerp in een notendop wordt belicht. Het standpunt van de auteur wordt bij voorkeur onderbouwd met de belangrijkste conclusies uit relevante publicaties. Daarbij dient expliciet onderscheid te worden gemaakt tussen feiten en meningen, maar een commentaar zonder mening is een zouteloos stuk en zal niet geaccepteerd worden.

 

Nascholingsartikel

Houd bij het schrijven van een nascholingsartikel rekening met de doelgroep, en toets het concept aan criteria als: relevantie voor de praktijkondersteuner, generalistische kennis, compacte presentatie, een overzichtelijke, consistente structuur, duidelijke en simpele illustraties en tabellen.

We houden van prettig leesbaar geschreven artikelen in 'gewone mensentaal', zonder een belerende toonzetting.

Inleiding Vermeld de probleemstelling en het doel van het artikel; eventueel kunnen daarbij enkele concrete vragen worden geformuleerd. Vermeld ook op grond van welke criteria de gebruikte gegevens zijn geselecteerd. Gedetailleerde beschouwingen zijn daarbij onnodig; men kan bijvoorbeeld volstaan met de mededeling dat men zich baseert op de overzichtsartikelen die in de afgelopen vijf jaar in een aantal - met name te noemen - relevante tijdschriften zijn verschenen.

Volgende paragrafen In de volgende paragrafen worden de in de Inleiding genoemde aspecten één voor één besproken. De nadruk ligt hier op de feiten, eventueel aangevuld en toegelicht met tabellen, figuren en/of illustraties. Wat precies feiten zijn, moet niet al te beperkt worden begrepen: zaken als een lange traditie of een recente consensus zijn ook ‘feiten', ongeacht of ze nu wel of niet op wetenschappelijk onderzoek berusten. Het is verder van belang steeds duidelijk te maken of de gebruikte gegevens wel of niet afkomstig zijn uit huisartsgeneeskundig onderzoek. Eventuele interpretaties van de auteur worden expliciet als zodanig gepresenteerd.

Beschouwing Geef een evaluatie van het voorafgaande en besteed daarbij met name aandacht aan de consequenties van het gebruik van gegevens die niet uit de huisartsenpraktijk afkomstig zijn. Hier is ook plaats voor niet-gedocumenteerde praktijkervaringen en persoonlijke stellingnamen.

Conclusies, Leerpunten, Praktische adviezen De laatste paragraaf, met een van de hier genoemde titels, wordt puntsgewijs opgezet. Zij moet logisch volgen uit het eigenlijke betoog en mag geen nieuwe elementen bevatten.

Literatuur Een afzonderlijke lijst van ‘ter lezing aanbevolen publicaties' is niet toegestaan; dergelijke publicaties kunnen wel worden opgenomen in de literatuurlijst, mits er op de gebruikelijke wijze in de tekst naar wordt verwezen.

Maximale omvang 2400 woorden plus enkele illustraties en verduidelijkende kaders. De belangrijkste punten worden in ‘De kern' samengevat.

 

Implementatieartikel

Verslag van onderzoek over implementatie past niet altijd in de traditionele verslagvorm. Onderzoeksverslagen hebben al jaren een vaste geaccepteerde vorm: inleiding, methoden, resultaten en beschouwing. Dat geeft lezers en auteurs houvast. Auteurs over implementatieprojecten kunnen hun boodschap - wat werkt wel en wat werkt niet, en waarom dan niet - niet gemakkelijk overbrengen in deze structuur. En de lezers vragen zich, bij gebrek aan een adequate structuur, af of ze er wel iets mee moeten doen. We hanteren daarom voor artikelen over projecten in en rond de praktijk de volgende structuur.1

Inleiding Beschrijf in slechts enkele zinnen de motivatie voor uw project, voorzien van een beperkt aantal referenties.

Achtergrond Geef een beschrijving van de context: soort praktijk(en), plaats, soort patiënten, etc. en leg het doel van het project/onderzoek helder uit.

Belangrijkste kwaliteitsmaten Wat is de belangrijkste uitkomst in de ogen van de patiënt of de praktijkondersteuner (huisarts) en hoe is die gemeten?

Interventie Beschrijf kort maar toch gedetailleerd genoeg welke interventie u pleegde en hoe die interventie ontwikkeld werd. Wie waren er bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken?

Effecten Welke veranderingen zijn tot stand gekomen? Welke beoogde effecten zijn niet bereikt?

Leerpunten en vervolg Wat heeft u geleerd, wat ging er goed en wat ging er niet goed en waarom? Wat betekenen uw ervaringen voor anderen en voor verder onderzoek?

 

Artikelen over implementatie worden, net als andere artikelen, beoordeeld door de redactiecommissie en externe referenten. Bij de beoordeling wordt onder meer gelet op originaliteit, geldigheid van de bevindingen en het belang van de interventie voor andere huisartsen en patiënten dan de onderzochte.

De maximale lengte van dergelijke artikelen is 2000 woorden exclusief tabellen, samenvatting en een beperkt aantal referenties (10). Ook bij deze artikelen horen een samenvatting (met bovenstaande structuur) en ‘De kern'.

 

Discussie

Een discussie is een betrekkelijk kort manuscript (1200 woorden, 5-6 referenties) over een actueel probleem. Het is een genre dat vooral geschikt is om een gefundeerde mening te geven over een onderwerp waarover veel verschil van mening bestaat. Het komt hier vooral op het echte argumenteren aan. Neem stelling en haal die van mogelijke opponenten onderuit. Maar TPO is geen zeepkist: het is noodzakelijk om argumenten met feiten te kunnen staven.

 

Kleine bijdragen

Behalve grote artikelen kent TPO allerlei kleine rubrieken: het journaal, de Cochrane-reviews, Lezen/kijken/zoeken en ingezonden brieven (niet langer dan 300 woorden). Wilt u een bijdrage leveren, neem dan contact op met het redactiesecretariaat.

 

Dubbelpublicaties

Een dubbelpublicatie - het meer dan eenmaal publiceren van dezelfde onderzoeksresultaten, ongeacht eventuele veranderingen in het woordgebruik - is in bepaalde gevallen gerechtvaardigd, mits de doelgroepen van de betrokken tijdschriften elkaar niet of nauwelijks overlappen. In het geval van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning kan een tweede publicatie vaak worden ingekort en/of toegespitst op de Nederlandse praktijkondersteuner.

Voor een dubbelpublicatie moet schriftelijke toestemming worden verkregen van de redactie en/of uitgever van het tijdschrift waarin de oorspronkelijke publicatie is verschenen. De oorspronkelijke publicatie dient altijd als zodanig te worden vermeld. Dat geldt ook als eerder voorlopige onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd als abstract of als preliminary report. In alle gevallen dient de auteur in zijn aanbiedingsbrief melding te maken van voorafgaande publicaties; fotokopieën van die publicaties moeten worden bijgesloten. Neem bij twijfel contact op met de hoofdredacteur.

 

Een samenvatting van de Vancouver-stijl

Net als Huisarts en Wetenschap volgt het Tijdschrift voor praktijkondersteuning de 'Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals' (Vancouver?stijl).2 De tekst van deze richtlijnen voor auteurs wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. De laatste versie is altijd te vinden op de website van het International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/index.html)

In deze samenvatting van richtlijnen die specifiek van toepassing zijn voor het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is gestreefd naar beknoptheid en overzichtelijkheid.

 

Algemeen

Neem de volgende richtlijnen in acht:

 • - Gebruik regelafstand 1,5, marges links en rechts 4 cm, marges boven en onder 2,5 cm.
 • - Nummer de bladzijden rechtsboven, doorlopend.
 • - Gebruik één lettertype, bij voorkeur de Times New Roman 12 punt; vul de tekst niet uit.
 • - Lever het artikel als platte tekst aan. Uitzonderingen hierop zijn opsommingen, lijsten en tabellen, waarbij u het betreffende opmaakprofiel van Word dient te gebruiken. Gebruik geen automatische (eind)nootnummering en geen voetnoten (behalve bij tabellen).
 • - Gebruik in de tekst geen onderstrepingen, en vet alleen bij koppen; maak spaarzaam gebruik van cursief.
 • - Plaats tabellen, figuren en afbeeldingen aan het eind van het artikel, maar geef in de tekst ongeveer de plaats aan.

 

Houd als volgorde aan: titel (+ ondertitel), auteurs (zonder titulatuur e.d.), gegevens over auteurs: titulatuur, functie, adres, telefoon, fax, e-mail;, samenvatting (Nederlands), tekst van het manuscript, een eventuele dankbetuiging, financiering, literatuurlijst, abstract (Engels) en ten slotte de tabellen, figuren en afbeeldingen.

 

Samenvatting

Maak een inhoudelijke samenvatting van niet meer dan 200 woorden. Bij onderzoeksverslagen en literatuuroverzichten dient dit een gestructureerde samenvatting te zijn; daarbij wordt de structuur van het artikel gevolgd door middel van tussenkopjes. Zorg voor zoveel mogelijk feitelijke informatie in de samenvatting: veel lezers komen niet verder! Voor artikelen over ‘verbeterprojecten' is er een apart stramien, dat ook in de samenvatting gevolgd moet worden. Alleen commentaren, klinische lessen en discussiebijdragen kunnen het zonder samenvatting stellen.

 

Dankbetuiging

Een dankbetuiging kan zinvol zijn voor een bijdrage waarvoor wel dank verschuldigd is, maar die geen vermelding als auteur rechtvaardigt of bij technische hulp.

Zorg voor schriftelijke toestemming van iedereen die met name wordt bedankt.

 

Financiering

Vermeld bij onderzoeksverslagen kort de financierende instantie.

 

Literatuurverwijzingen

Nummer de literatuurverwijzingen in de volgorde waarin zij voor het eerst worden genoemd. Geef de verwijzingen aan met cijfers in superscript. Gebruik geen automatische nootnummering. Plaats de verwijzingen aan het eind van de passage waarop zij betrekking hebben, ná het afsluitende leesteken (punt, komma, etc.). Verwijs niet naar samenvattingen in congresbundels, ongepubliceerde waarnemingen, persoonlijke mededelingen, niet?openbare rapporten en manuscripten die nog niet zijn aanvaard voor publicatie. Naar artikelen die wel zijn aanvaard maar nog niet zijn gepubliceerd, kan wél worden verwezen.

 

Literatuurlijst

Gebruik voor de nummering van de literatuurlijst een opmaakprofiel voor lijstnummering. Voor de titelbeschrijving dient men zich in ieder geval te houden aan de volgende richtlijnen.

Auteurs Vermeld de auteurs tot een maximum van zes; bij zeven of meer auteurs worden alleen de eerste zes vermeld, met de toevoeging ‘, et al.' (afkorting van et alii = en anderen). Elke auteursnaam bestaat uit de achternaam, eerst gevolgd door een spatie en dan door de voorletter(s); deze voorletters worden aaneengeschreven en dus niet gescheiden door een spatie of punt. Tussen de auteursnamen komt steeds een komma, gevolgd door een spatie; de laatste auteursnaam wordt afgesloten met een punt.

Bij een publicatie door een redactie wordt aan de namen van de redacteuren 'editor(s)' of 'redactie' toegevoegd (na een komma).

Bij een publicatie onder verantwoordelijkheid van een organisatie wordt die organisatie als auteur vermeld.

Bij een anonieme publicatie wordt geen auteur vermeld (ook niet 'Anoniem' of 'Anonymous').

Titels Gebruik voor de titel van een artikel of boek alleen hoofdletters op die plaatsen waar dat in het Nederlands gebruikelijk is; gebruik verder alleen kleine letters. Titel en ondertitel worden gescheiden door een punt. De volledige titel wordt afgesloten met een punt.

Tijdschriften Voor de meeste Engelstalige tijdschriften zijn de gebruikelijke afkortingen te vinden via PubMed (ga naar Journals database). Vermeld in geval van twijfel altijd de volledige naam van het tijdschrift.

Vermeld na de naam van het tijdschrift het jaar van publicatie, gevolgd door een puntkomma; daarna komt het volume- of jaargangnummer, gevolgd door een dubbele punt; daarna komen de eerste en de laatste pagina, gescheiden door een divisie (-) en gevolgd door een punt. Er komen hierbij geen spaties na de leestekens.

Vermeld bij supplementen en andere bijzondere uitgaven de titelbeschrijving zoals die in het tijdschrift zelf wordt toegepast.

Boeken Vermeld na de titel:

 • de druk (indien van belang), gevolgd door een punt;
 • de plaats van uitgave, gevolgd door een dubbele punt;
 • de uitgever, gevolgd door een komma;
 • het jaar van uitgave, gevolgd door een punt (of een dubbele punt, wanneer ook de pagina's worden vermeld; in dat geval volgt daarna een punt).

Voorbeelden van correcte titelbeschrijvingen zijn te vinden in recente afleveringen van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning. Vermeld in gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien liever te veel dan te weinig gegevens.

 

Tabellen, figuren en illustraties

Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin zij in de tekst worden genoemd, en controleer dat elke tabel ook in de tekst wordt genoemd. Voorzie elke tabel van een korte titel. Maak een tabel niet op met tabs en spaties, maar gebruik de tabelfunctie van Word. Zet een nadere uitleg niet in de kop, maar in voetnoten. Een tabel moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en termen dan ook in voetnoten. Gebruik binnen de tabel geen onnodige horizontale en verticale lijnen. Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Gebruik geen percentages bij een n<100. Maak niet een kolom met p-waarden én een kolom met 95%-BI; die geven immers dezelfde informatie. Indien mogelijk heeft H&W een sterke voorkeur voor 95%-BI.

Zorg voor schriftelijke toestemming bij gebruik van gegevens van anderen, en vermeld de bron.

 

Voor figuren en illustraties gelden vergelijkbare richtlijnen. Zorg er tevens voor dat afbeeldingen goed reproduceerbaar zijn. Elektronisch aangeleverde figuren moeten op 300 dpi gescand zijn. Lever van figuren en illustraties ook altijd een scherpe papieren versie aan.

 

Afkortingen en symbolen

Gebruik geen afkortingen als o.a. en DM II, maar schrijf voluit onder andere en diabetes mellitus type 2. Vermeld bij niet algemeen bekende en ingeburgerde afkortingen als SIP en 4DKL eenmaal de volledige term met tussen haakjes de afkorting, en gebruik de afkorting pas daarna. Bij algemeen bekende en ingeburgerde afkortingen als NHG en GGD is een nadere toelichting onnodig.

 

Hoe stuurt u een manuscript in?

Zend uw elektronische versie naar het redactiesecretariaat: tpo@nhg.org. Papieren versies zijn niet gewenst.

Stuur met het manuscript een elektronische aanbiedingsbrief mee en vermeld hierin:

 • informatie over eerdere of herhaalde publicatie, of aanbieding aan een ander medium van hetzelfde manuscript;
 • een verklaring over financiële of andersoortige betrekkingen van alle auteurs, die tot tegengestelde belangen zouden kunnen leiden; u krijgt overigens bij acceptatie van ons nog een uitgebreidere checklist over eventuele belangenverstrengeling;
 • een verklaring dat het manuscript is gelezen en goedgekeurd door alle auteurs;
 • naam, adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres van de auteur die verantwoordelijk is voor correspondentie en overleg. Vermeld ook het adres waar de papieren drukproef naar toegestuurd moet worden. Bij parttime werkende auteurs is een huis- of praktijkadres vaak handiger dan het adres van een onderzoeksinstelling.

 

Zorg voor kopieën van verklaringen waarin toestemming wordt gegeven om eerder gepubliceerd materiaal te reproduceren, om illustraties te gebruiken of om vertrouwelijke persoonlijke informatie van herkenbare personen te vermelden, of om personen te noemen wegens hun bijdragen.

 

Telefonisch overleg

Wend u voor inhoudelijke aangelegenheden, zoals de relevantie van een manuscript en dubbelpublicaties, tot de redactie, bereikbaar via het redactiesecretariaat, telefoon 030?2881700; e?mail: tpo@nhg.org.

Voor aangelegenheden met betrekking tot eindredactie en opmaak kunt u contact opnemen met Susan Umans, bereikbaar via het redactiesecretariaat, telefoon 030-2823552, e-mail: s.umans@nhg.org.

 

Na de aanbieding

Beoordeling

Ingezonden manuscripten worden beoordeeld door de redactiecommissie, die zich daarbij kan laten bijstaan door een - anonieme - adviseur. De redactiecommissie neemt beslissingen over publicatie onafhankelijk van welk orgaan in of buiten het NHG dan ook.

Procedure

De auteur ontvangt bericht van het oordeel van de commissie. Slechts zelden wordt een ingezonden manuscript zonder meer aanvaardbaar voor publicatie geacht; meestal ontvangt de auteur een verzoek tot gehele of gedeeltelijke herschrijving.

Wanneer een manuscript definitief voor publicatie is aanvaard, wordt het nog eindredactioneel bewerkt. De auteur krijgt de geredigeerde versie voorgelegd en ontvangt daarna nog een drukproef.

Voor de aanlevering van tekst kan gebruik worden gemaakt van alle versies van Word (uitsluitend onder Windows). Gebruik voor figuren bij voorkeur het programma Excel. Lever digitale foto's aan in JPEG- of TIF-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie (minimaal 300 dpi). Wend u bij twijfel of vragen tot de eindredactrice.

 

Literatuur

Smith R. Quality improvement reports: a new kind of article. They should allow authors to describe improvement projects so others can learn. BMJ 2000;321:1428.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med 1997;336:309?15.

Tijdschrift voor Praktijk-ondersteuning is vanaf 2016 TPO De Praktijk

 

Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning bestaat niet meer. Het tijdschrift is in 2016 opgegaan in het nieuwe tijdschrift TPO De Praktijk.

 

Abonnees van TPO De Praktijk die ook een online abonnement hebben, kunnen de digitale editie raadplegen op: mijn.bsl.nl/tpo-de-praktijk/458732.

 

Op deze website blijven de oudere edities van Tijdschrift voor Praktijkondersteuning beschikbaar voor abonnees.

 

Redactie TPO De Praktijk

Zoeken

Zoek binnen: Uitgebreid zoeken

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Abonneren

Registreren voor abonnees

Ontdek de website na een simpele registratie !

POHpanel

Snel naar